เงื่อนไขและข้อกำหนด

ขั้นตอนการสมัคร
 • เข้าที่หน้าเว็บไซต์ accelerate-creator.dtac.co.th และไปที่หน้า “สมัครเลย”
 • กรอกรายละเอียดข้อมูลและตอบคำถามตามที่กำหนดให้ครบถ้วน
 • ส่งลิงก์วีดีโอแนะนำตัวอย่างสร้างสรรค์ ความยาวไม่เกิน 1 นาที
 • ยอมรับเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่สนใจในอาชีพ Content Creator อายุไม่เกิน 28 ปี
 • มีความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงออก
 • ไม่จำเป็นต้องมีช่องบน YouTube มาก่อน
 • มีความรับผิดชอบและสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมโครงการตั้งแต่เริ่มจนจบ รวมถึงสามารถทำโจทย์ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละสัปดาห์ได้
 • ผู้สมัครต้องมีอุปกรณ์การถ่ายทำเบื้องต้นและโน๊ตบุ๊กสำหรับตัดต่อวีดีโอ
อุปกรณ์การถ่ายทำเบื้องต้นและโน๊ตบุ๊กสำหรับตัดต่อวีดีโอ
อุปกรณ์ถ่ายทำ
 • อุปกรณ์กล้องถ่ายภาพที่มีโหมดถ่ายวีดีโอ เช่น กล้องDSLR กล้องMirrorless หรือ Smart Phone
 • กรณีที่มีเพียง Smart Phone ต้องเป็นรุ่นที่มีโหมดการถ่ายวีดีโอคุณภาพสูงเท่านั้น
อุปกรณ์โน๊ตบุ๊ก
 • ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ macOS โดยมีสเปกที่สามารถลงโปรแกรม Adobe Premiere Pro เวอร์ชั่นล่าสุดได้ (ตรวจสอบได้ที่ https://helpx.adobe.com/premiere-pro/system-requirements.html ) และไม่เคยลงซอฟต์แวร์ผิดลิขสิทธิ์ของทาง Adobe มาก่อน

 

เกณฑ์ในการพิจารณา
 • หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากการตอบคำถามและวีดีโอที่ส่งมาเป็นหลัก โดยคณะกรรมการคัดเลือก จะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆเรียงลำดับดังนี้
  • ความมุ่งมั่นที่อยากเป็นอาชีพ Content Creator อย่างจริงจัง และการเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ รวมถึงความมุ่งมั่นในการต่อยอดในภายหลังจากจบโครงการ
  • ความคิดสร้างสรรค์ และการกล้าแสดงออก
  • ทักษะพื้นฐานทั่วไปและประสบการณ์ในการเป็น Content Creator
 • กรณีที่ผู้สมัครมีจำนวนมากและมีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน ทางโครงการอาจมีการเรียกสัมภาษณ์เพิ่มเติมก่อนประกาศผล
 • ผลการตัดสินคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
เงื่อนไขเข้าร่วมโครงการ
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีความรับผิดชอบเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจนจบ และนำส่งงานที่ได้รับมอบหมายครบถ้วน และต้องอยู่ในกฏระเบียบทั่วไป รวมถึงไม่เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นความลับใดๆ ที่ไม่เหมาะสมระหว่างร่วมโครงการ
 • กรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการมีเหตุอันควรที่ไม่สามารถร่วมโครงการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน หรือในกรณีใดๆ ก็ตามทางโครงการสามารถขอเอกสารรับรองการลาได้
 • กรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถมาได้เกิน 1 ครั้ง หรือไม่ได้ส่งงานตามกิจกรรมโดยไม่มีเหตุอันควร จะไม่ได้รับ Certificate
  หากผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถทำตามเงื่อนไข อาจมีผลต่อการพิจารณาของผู้ร่วมโครงการในรุ่นถัดไปที่มาจากสถานศึกษาเดียวกัน
 • สำหรับวีดีโอแนะนำตัว จะต้องตั้งอยู่ในศีลธรรมอันดี ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่ผิดกฏหมาย ไม่หลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต้องไม่สร้างความแตกแยกในสังคม หากเกิดข้อพิพาททางโครงการมิได้มีความเกี่ยวข้องผูกพันใดๆ และทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการขอให้ผู้สมัครทำการลบวีดีโอออกได้
 • ตลอดระยะเวลาโครงการ ผู้จัดงานมีสิทธิ์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎข้อบังคับต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และมติใดๆหรือกฏระเบียบเพิ่มเติมของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด